Lahta na ginlam hte seng nna, KBC a jawng kaba langai rai nga ai KTC, Kutkai e, 2024-2025 jawng lung shaning kaw na MACS program & CTS program nnan lahkawng hpe hpaw sa wa na hkyen lajang da saga ai.... Read more

English Diploma Jawng (DEL/CEL) hte seng nna ndau shana ai lam ********************************************************************* Criteria for Diploma in English Language (DEL) and Certificate in... Read more