2024-2025 Jawng lung shaning hte seng ai lam

Jinghpaw Wunpawng Chyum Hkawlik (KTC) de 2024 – 2025 Hpaji ladaw hta Chyum Hpaji Lamang (Theology Program) sharin hkam la na matu : Jawng Shang Hpyi Shawn Laika (Application Form), Jawng Shang San Poi (Entrance), Man Hkrum San Htai (Interview), Jawng Hpaw nhtoi ni hte seng nna Nu Wa Hpung Masha, Buga, Ginwang ni de lawu de na mahkyen ni hta galaw sa mat wa na re lam ndau shana dat ga ai law.